VIDS vindt samenwerking met President Bolsonaro bedenkelijk

De Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS) spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over de samenwerkingsprojecten die President Bolsonaro van Brazilië bereid is uit te voeren met Suriname en ook Guyana. Bolsonaro staat bekend voor het schenden van de mensenrechten, met name de rechten van Inheemse volken in Brazilië en het uitvoeren van projecten die vernietigend zijn voor het milieu en wel met name kaalkap van het Amazone regenwoud, mijnbouw en aanleg van wegen in Inheemse gebieden.

De projecten waarover VIDS heeft vernomen vanuit de media, houden inderdaad in dat bossen zullen verdwijnen door insfrastructurele werken waarmee de verrijking die Suriname biedt aan haar eigen bevolking en de wereld, namelijk het vasthouden van koolstofdioxide -een belangrijke gifstof dat bijdraagt aan klimaatverandering- teniet wordt gedaan. Voor de Inheemse volken en zeker die thans nog vrij geïsoleerd in het zuiden van Suriname wonen en leven van de bossen, heeft het grote invloed op hun cultuur en traditie. Door de Inheemse leefwijze zijn bossen en ecosystemen eeuwenlang in stand gehouden hetgeen echter in één klap vernietigd wordt door de aanleg van wegen en andere infrastructurele werken.

Terwijl VIDS momenteel op hoog niveau gesprekken voert met de Surinaamse regering over de wettelijke erkenning van de rechten van Inheemse volken waaronder de collectieve rechten op Inheemse grondgebieden, overweegt diezelfde regering om grote projecten te ontwikkelen op gronden die traditioneel toebehoren aan Inheemse volken. Het recht van Inheemse volken op Free Prior and informed Concent (FPIC), is hier niet toegepast. Dit recht houd in dat bij alle projecten en maatregelen die plaatsvinden in gebieden van Inheemse volken en die van invloed zijn op hun woon- en leefgewoonten, een proces moet worden doorlopen waarbij Inheemse volken voorafgaande en vrijelijk (zonder enige druk) volledig moeten worden geïnformeerd opdat zij kunnen besluiten of zij akkoord gaan met een dergelijk project in hun gebied, en zo ja dan onder welke voorwaarden. Zij mogen ook besluiten dat zij een dergelijk project pertinent niet in hun traditioneel woon- en leefgebied willen hebben.

Met grote bezorgdheid kijken wij naar de intenties van de Surinaamse overheid om een samenwerking aan te gaan met president Bolsonaro die bij zijn aantreden fors finaniceel heeft gekort op het handhaven van de milieuwetgeving, zijn internationaal gemaakte beloftes om meer te investeren in milieu- en klimaatmaatregelen niet nakomt en niet ingrijpt als  Inheemse- en milieu activisten worden mishandeld en of vermoord. Suriname heeft thans nog, als een van de groenste landen ter wereld, mogelijkheden om op basis daarvan nationale ontwikkelingsprocessen te financieren die langer meegaan dan de conventionele initiatieven gericht op mijnbouw, bosbouw en fossiele brandstoffen die slechts van beperkte duur zijn en ernstige gevolgen hebben voor mens en natuur. Nadat natuurlijke hulpbronnen op zijn is er geen verdiencapaciteit meer zoals we dat reeds hebben ervaren bij de ontginning van bauxietmijnbouwprojecten.

Wereldwijd wordt erkend dat de bijdrage van Inheemse volken voor het behoud van een duurzaam leven in een natuurlijke omgeving van eminent belang is. Internationale verdragen zoals de

Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD), het Parijs Akkoord met betrekking tot klimaatverandering, en andere verdragen van de Verenigde Naties, maar ook onder meer de mensenrechtenafspraken binnen de Organisatie van Amerika (OAS) en in het verdrag van Chaguramas (CARICOM) zijn afspraken vastgelegd dat nationale overheden rechten van Inheemse volken moeten erkennen en Inheemse volken volledig dienen te betrekken in besluitvorming die op hun van invloed zijn. Met het bezoek van president Bolsonaro is het opgebouwde vertrouwen van Inheemse volken om samen gestaag te werken aan de wettelijke erkenning van hun rechten en het ontwikkelen van hun eigen toekomst vanuit hun eigen Inheemse wereldvisie onder druk komen te staan.

VIDS doet dan ook een dringend beroep op de regering en de Surinaamse samenleving om uiting te geven aan eigen visieontwikkeling gericht op een toekomst waar iedereen met evenveel kansen aan kan deelnemen en waarbij onze bossen en ecosystemen waarvan wij afhankelijk zijn in tact worden gelaten. Daarvoor is het toepassen van FPIC bij elk ontwikkelingsplan en bij elke samenwerking, inclusief die met Brazilië, in gebieden van Inheemse volken essentieel.