Nieuwsbrief

Maart 2021 – Ons nieuwsblad Maraka is weer uit. Lees hierin het nieuws uit de dorpen en verhalen over traditie en cultuur.

Maraka 11

  • Grondenrechten, demarcatie van Dorpsgebieden door VIDS
  • Inheemse Volken en Beschermde Gebieden
  • Hoog sterftecijfer onder Inheemsen door coronavirus
  • Baboen koso koso en het corona virus


April 2020 – Het zijn vreemde tijden in Suriname en in de hele wereld. Vanaf 22 januari, toen de eerste dode viel in China, houdt COVID-19 de wereld in een dodelijke greep. Meer dan een miljoen mensen zijn de afgelopen 3 maanden besmet geraakt en hoewel het merendeel hiervan herstelt, zijn wereldwijd ruim 70.000 doden gevallen. En het is nog niet ten einde.

Inheemse volken van over de hele wereld maken zich grote zorgen omdat zij uit de verhalen van hun voorouders weten dat soortgelijke ziekten vroeger ook naar de inheemse gemeenschappen meegebracht werden door blanken en dat velen hieraan toen zijn gestorven.

In Suriname is tot nu toe een relatief klein aantal mensen besmet met COVID-19, en is er 1 dode te betreuren. Gelukkig zijn er nog geen besmettingen geregistreerd in de dorpen, maar het is wel verontrustend om te weten dat in andere landen wel inheemsen besmet zijn geraakt en zijn overleden. Inheemse gemeenschappen in Suriname en in andere landen proberen zich te beschermen tegen deze ziekte door verschillende maatregelen, die variëren van het sluiten van de gemeenschapsgrenzen tot zich verder terugtrekken in het bos en zich geheel isoleren van de buitenwereld. De ernst van deze ziekte moeten we niet onderschatten en daarom heeft VIDS besloten om met deze speciale COVID-19 editie van Maraka uit te komen, helemaal gewijd aan informatie over COVID-19.

Wij wensen eenieder veel sterkte en wijsheid toe, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Lees hier Maraka-10-COVID-editie

Juni 2019 – Na ruim zes jaar en op veler verzoek is Maraka terug.  En wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren. We zijn, langzaam maar zeker, toch wel iets dichter bij het grote doel van VIDS en van alle inheemsen in Suriname, namelijk de juridische erkenning van de grondenrechten. Dat doel is echter nog steeds niet bereikt, maar er werden wel stappen gezet, dankzij onze voortdurende inspanningen en druk uitoefenen op opeenvolgende regeringen. Want van harte, en snel, gaat het niet. Ondanks dat de overheid op verschillende momenten een aanzet leek te geven hiertoe, zoals de grondenrechtenconferentie van oktober 2011, de installatie van de “Gronleti” Commissie in 2011, de instelling van een Bureau Grondenrechten in 2013 en de instelling in 2016 van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, heeft dit tot heden niet geleid tot daadwerkelijke wettelijke erkenning van de grondenrechten. Ook het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten in de zaak van de Kali’na en Lokono volken tegen de Staat Suriname heeft de overheid niet uitgevoerd. Na jarenlang overleg tussen de regering en het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken is men nu gekomen tot een Stappenplan dat moet leiden tot de wettelijke erkenning van de grondenrechten. Uiterlijk 30 september 2019 moeten de wetsvoorstellen hiertoe klaar zijn, waarna het voor behandeling naar het parlement gaat. Laten wij allemaal dit proces nauwlettend in de gaten houden. VIDS, als Traditioneel gezagsorgaan, participeert actief hierin en blijft ondertussen werken aan bewustwording en versterking van dorpsbesturen, dorpsorganisaties en gemeenschappen.

We hopen met deze hernieuwde uitgave van ons informatiebulletin “Maraka” de informatievoorziening naar de Surinaamse gemeenschap en in het bijzonder de inheemse gemeenschap, verder te intensiveren, en we zullen uw opbouwende reacties heel erg op prijs stellen!

Lees hier Maraka-9_-juni-2019

Januari 2013

VIDS is het jaar 2013 ingegaan met een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Lesley Artist, dorpshoofd van Redi Doti. Aan hem de taak nu om leiding te geven aan deze krachtige organisatie en om het VIDS beleid uit te dragen. De VIDS conferentie van vertegenwoordigers van alle inheemse volken in Suriname, eind november te Galibi, stelde als doel dat in de zittingsperiode van dit bestuur het harde werk van VIDS omgezet wordt in daadwerkelijke juridische erkenning van de collectieve grondenrechten van inheemse volken. Het zal geen gemakkelijke taak zijn om de regering ervan te overtuigen dat het mede in het belang is van geheel Suriname om de inheemse volken een juridische grondslag te geven voor het beschermen en beheren van de gebieden die zij traditioneel bewonen en gebruiken. Immers, het zijn de traditionele gebruiken die onze bossen en wateren door de eeuwen heen hebben beschermd en verrijkt. Dat Suriname nu mondiale erkenning krijgt voor zijn rijke ecologie is te danken aan onze traditionele kennis die nu verloren dreigt te gaan. Onze jongeren kunnen moderne kennis en technologie gebruiken om eeuwenoude kennis te ondersteunen. Kwalitatief goed onderwijs, gericht op ontwikkeling van onze jongeren binnen hun eigen leefomgeving is daarom een vereiste. Met ondersteuning van de overheid kan dan gewerkt worden naar een goede ontwikkeling van het binnenland, zonder dat de leefwijze van de inheemse volken in gevaar wordt gebracht door vernietiging van bossen, vervuiling van wateren of schaarste aan voedsel. Aan het nieuw VIDS bestuur wensen wij veel succes toe!

De redactie
Lees hier Maraka 8

   

Juni 2012

Met het referendum in West Suriname is een eerste stap gezet naar het rechttrekken van een situatie waarin er een ontoelaatbare overheidsbemoeienis was in interne bestuursaangelegenheden van inheemse dorpen. Het doordrukken van een besluit waar de dorpen niet mee eens waren, is na bijna een jaar onrust en onvrede, alsnog afgekeurd door de meerderheid van de inheemse gemeenschap aldaar. Het feit dat zij nu, middels een referendum, hun mening hebben uitgesproken ten aanzien van het dorpsgezag, stelt de bewoners van Apoera, Section en Washabo tevreden. Hoewel Suriname in 2007 de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken mede heeft goedgekeurd, hebben de gebeurtenissen te West Suriname duidelijk de houding van de Surinaamse overheid ten aanzien van de rechten van inheemse volken laten zien door geen respect te tonen voor de tradities en gewoonten van inheemse volken. Ook zijn er nog steeds geen concrete stappen ondernomen naar daadwerkelijke erkenning en respectering van deze rechten waaronder het recht om onze eigen vertegenwoordiging te kiezen en het recht om effectief te participeren in alle besluitvorming die ons aangaat. Het disrespect van de overheden heeft ons genoopt om ons recht elders te halen zoals bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten waar de zaak loopt van de acht dorpen aan de Beneden Marowijne tegen de Staat Suriname. En over het hele land zijn inheemsen bezig zich te versterken zodat zij hun eigen ontwikkeling, naar eigen inzichten, ter hand kunnen nemen. Dat is ons recht!

De redactie

Lees hier Maraka 7

   

December 2011

Als we de balans opmaken van het afgelopen jaar dan zien we vele hoogtepunten, maar ook grote dieptepunten. Als hoogtepunten kunnen we noemen de benoeming van twee vrouwelijke dorpshoofden en de uitwisseling met andere inheemse volken in de regio, maar bovenal de eenheid tussen inheemsen en marrons in de strijd voor grondenrechten. Deze eenheid werd gedemonstreerd op de nationale grondenrechtenconferentie in oktober met een gezamenlijke verklaring van het traditioneel gezag der inheemse en tribale volken, voorgedragen door dorpshoofd Carlo Lewis van Apoera. Maar behalve een hoogtepunt van solidariteit, was de grondenrechtenconferentie toch ook een dieptepunt vanwege de onbereidheid van de regering om verder te praten over ons standpunt en waarbij het traditioneel gezag van inheemsen en marrons openlijk werd beledigd. Vanuit regeringskringen zijn daarna pogingen ondernomen om de dialoog weer op gang te brengen en momenteel vinden weer gesprekken plaats tussen het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het traditioneel gezag van de inheemsen en marrons. Zorgwekkend is wel dat er vanuit de regering, vooral het Kabinet van de president en het ministerie van Regionale Ontwikkeling, acties worden ondernomen die de rechten van inheemse volken schenden. West Suriname is daar het voorbeeld van. Nooit eerder heeft een president naar eigen dunken een dorpshoofd vervangen door een partijgenoot, en nooit eerder heeft een minister van Regionale Ontwikkeling dorpshoofden en basja’s ontheffingsbrieven gestuurd zonder enige inspraak van de gemeenschappen. Maar nationaal en internationaal strijden we door voor onze rechten!

De redactie

Lees hier Maraka 6

   

Juni 2011

In deze eerste maanden van 2011 zien wij veel beweging in de dorpen. Gemeenschappen willen vernieuwing, vooruitgang en duurzame ontwikkeling. In Para hebben enkele dorpen gekozen voor een bestuurswisseling en in heel veel dorpen vindt de voorbereiding plaats voor het opzetten van kleine ondernemingen. Mooi is dat in Cassipora is gekozen voor een vrouw als leider. Muriël Fernandes, die alle nieuwtjes over de dorpen in Para schrijft in Maraka, is op traditionele wijze aangewezen als het nieuw dorpshoofd. Wij wensen haar veel succes toe in deze nieuwe uitdaging.

Over het hele land zijn inheemsen zich ervan bewust geworden dat zij hun ontwikkeling in eigen hand moeten nemen: niet wachten op de overheid en zeker niet anderen laten bepalen wat ontwikkeling is en hoe dat moet gebeuren. De desastreuze gevolgen daarvan kennen ze maar al te goed in Kawemhakan waar goudzoekers ongecontroleerd hun gang gaan. Een lichtpuntje is, dat de president zelf de grondenrechten van de inheemsen en marrons geregeld wil hebben. In de tweede helft van juni houdt de overheid een nationale conferentie over grondenrechten. VIDS, die vanaf haar oprichting in 1992, vecht voor juridische erkenning van de grondenrechten, zal goed voorbereid naar deze conferentie gaan.

De redactie

Lees hier Maraka 5

   

Januari 2011

VIDS heeft het jaar 2010 goed kunnen afsluiten met een strategievergadering van dorpshoofden en een conferentie van verschillende inheemse volken uit Suriname, Frans Guyana en Brazilië. Beide activiteiten zijn een voorbeeld van de samenwerking en toenemende eenheid tussen inheemse volken nationaal en internationaal. Nationaal werd die eenheid ook al gedemonstreerd toen massaal werd gestemd op inheemse leiders tijdens de verkiezingen in mei 2010. Daardoor hebben wij nu twee dorpshoofden in De Nationale Assemblee, het hoogste volksvertegenwoordigend orgaan van Suriname dat ook wetten voor het land maakt.

Internationaal slaan inheemse volken ook de handen in elkaar om onze plaats op te eisen in de discussies over biodiversiteit en klimaatverandering zodat niet opnieuw buiten ons om besluiten worden genomen over zaken die van invloed zijn op ons leven en de manier waarop onze mensen leven.

In 2011 zal VIDS via MARAKA de gemeenschappen informatie blijven geven over deze onderwerpen. Ook houden wij iedereen op de hoogte van de activiteiten van VIDS in de dorpen en in het beleidscentrum om onze doelen te bereiken, met als prioriteit de juridische erkenning van onze grondenrechten. Aan iedereen een vruchtbaar jaar toegewenst!

De redactie

Lees hier Maraka 4

   

Oktober 2010

De vakantie is achter de rug en een nieuw schooljaar is begonnen. Onze kinderen hebben genoten van de hete dagen, want dan mochten ze vaker in het water om af te koelen. Nu moeten zij zich gaan concentreren op hun toekomst. Als ouders of verzorgers hebben wij de taak om onze kinderen de weg te wijzen naar ontwikkeling, zodat zij later onze kaders kunnen vormen. Onze kinderen kunnen de volgende ministers en ambassadeurs worden en wie weet zelfs de president.

Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel gebeurd! De verkiezingen zijn achter de rug en er is een nieuwe regering. In de Nationale Assemblee hebben nu twee van onze dorpshoofden zitting, Ramses Kajoeramari van Langamankondre en Lesley Artist van Redi Doti. Als vertegenwoordigers van de inheemsen hebben zij de moeilijke taak om onze belangen te behartigen en de juridische erkenning van onze rechten, vooral grondenrechten, te bewerkstelligen. Ook zullen zij zich zeker inzetten voor een versnelde sociaaleconomische en maatschappelijke vooruitgang van de inheemsen in Suriname. Wij zijn blij en trots op deze twee inheemsen die ons vertegenwoordigen in de Nationale Assemblee en roepen de totale gemeenschap op om hen de volle ondersteuning te geven die ze nodig hebben om hun werk te doen.

De redactie.

Lees hier Maraka 3

   

Juni 2010

Het was even zoeken naar een naam voor onze nieuwsbrief. We hebben verschillende suggesties binnen gekregen en wij bedanken iedereen die mee heeft helpen denken voor een naam. Uiteindelijk is gekozen voor MARAKA, een muziekinstrument dat zowel in de Lokono, Kaliña, Tarëno en Wajana taal, maraka wordt genoemd. De vier grote inheemse volken in Suriname gebruiken de maraka ook als aankondiging van een boodschap. Bij verschillende rituelen is de maraka onmisbaar. De piyai schudt de maraka ook voor het krijgen van boodschappen uit de spirituele wereld. In het logo van de VIDS zijn drie maraka’s en drie handen te zien. Samen staan ze symbool voor leiderschap en het verenigd zijn. De maraka’s geven de verbinding aan met de spirituele wereld. In de inheemse kosmologie heeft alles wat leeft een spirituele kracht en middels telepathie kunnen boodschappen worden ontvangen. We hopen dat de informatie in deze tweede VIDS Nieuwsbrief een krachtige boodschap zal zijn. En natuurlijk krijgen wij graag nog meer nieuws uit de dorpen, dus schrijf of bel ons!

De redactie.

Lees hier Maraka 2

   

Februari 2010

Sinds de oprichting van de VIDS in 1992 zet deze organisatie zich in voor het verkrijgen van de juridische erkenning van onze rechten. In de eerste plaats de erkenning van inheemse volken als zodanig in de Grondwet, en nauw daaraan verbonden, de juridische rechten op de gronden die we al eeuwenlang bewonen en gebruiken. Zowel nationale als internationale stappen zijn ondernomen om de juridische erkenning te bespoedigen, o.a. door inheemse gebieden in kaart te brengen, historisch materiaal te verzamelen, juridisch onderzoek te doen en misstanden aan te kaarten bij internationale organisaties. Beneden Marowijne en het dorp Maho hebben de Staat Suriname aangeklaagd bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten omdat de overheid jarenlang, zonder overleg met bewoners, concessies en beschikkingen uitgeeft aan derden.

Met de verkiezingen in aantocht, zetten wij kracht bij aan onze strijd voor juridische erkenning van onze landrechten door het politiek bewustzijn in de dorpen te vergroten. Wij moeten kritisch kijken naar de politieke partijen en op 25 mei kiezen voor die politieke combinatie of partij die ons ondersteunt in de verwezenlijking van bovengenoemde doelstelling. Informatie uitwisseling is hierbij erg belangrijk zodat wij elkaar op de hoogte kunnen houden van activiteiten en ontwikkelingen in onze gebieden. Daarom ben ik blij en trots met dit nieuwsblad.

Ricardo Pané, voorzitter van de VIDS

Lees hier VIDS Nieuwsbrief no1