Tweede petitie tot het aanhouden van de behandeling van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11 zoals laatselijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85)

Geachte voorzitter,

Volgend op een eerdere petitie van 28 december 2021, nog geen maand geleden, dienen wij opnieuw een tweede petitie in om de behandeling van de in aanhef genoemde wet voor onbepaalde tijd uit te stellen, om ons en andere rechthebbenden en belanghebbenden ruimschoots de gelegenheid te geven om de effecten van een dergelijke wijziging grondig te kunnen bestuderen en om ons op de volgens internationaal gangbare standaarden op het gebied van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) te consulteren over deze wetgeving die onomstotelijk van invloed is op onze rechten.

We hebben met waardering de oproep ontvangen om commentaar te leveren op de intussen geamendeerde conceptwetstekst; echter dient er een gedegen consultatieproces gevolgd te worden om tot eensluidend commentaar te kunnen komen.  Vooralsnog kan gezegd worden dat de conceptwet Grondconversie niet in overeenstemming is met de rechten van Inheemse volken en dit in de huidige vorm voor ons dus niet acceptabel is.

Enkele redenen waarom wij dit zeggen, zijn:

  1. Een van de beginselen van het grondbeleid is niet correct, en dat dient eerst rechtgezet te worden, namelijk dat alle grond waarop geen recht van eigendom bewezen kan worden, domein van de Staat is.  De Inheemse woon- en leefgebieden zijn wel degelijk eigendom van de Inheemse volken, ook al is daar geen eigendomsakte van te overleggen, juist vanwege deze op koloniale basis gestoelde domeinwetgeving.  Het is een structurele tekortkoming van de Surinaamse wetgeving, zoals ook aangegeven door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten.  Inheemse gronden zijn geen onderdeel van het domein van de Staat.  De structurele tekortkomingen dienen rechtgezet te worden anders blijft de wetgeving voortborduren op een foutief beginsel.  Er dient dus, integraal bij deze discussie tot wijziging, direct ook een wijziging aangebracht te worden in van artikel 1 lid 1 van het Decreet Beginselen Gronduitgifte, waardoor de traditionele woon- en leefgebieden der Inheemse volken worden uitgesloten van domeingrond, en waarbij verwezen wordt naar de collectieve rechten van Inheemse volken zoals vastgelegd in de wet Collectieve Rechten.
  2. De vervanging van “Bosnegers en Indianen” zou moeten zijn naar “Inheemse volken en Tribale volken”, in lijn met de wet Collectieve Rechten.
  3. Het probleem van artikel 4 lid 1 is niet slechts de woorden “Bosnegers en Indianen” maar vooral het tweede deel namelijk “voor zover het algemeen belang zich daar niet tegen verzet”.  Het is onduidelijk wat het algemeen belang precies is; volgens lid 2 is dat “any” project!!  De toevoeging dat onder algemeen belang “mede” wordt begrepen “enig project binnen een goedgekeurd ontwikkelingsplan” is juridisch nietszeggend; het kan any plan van anyone zijn zonder dat daarmee het algemeen belang gediend wordt.
  4. Tenslotte dient, conform de Wet Collectieve Rechten en conform de internationale standaarden en conform de vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten, die internationale wettelijke verplichtingen zijn voor de Staat Suriname, ongeacht wat de nationale wetgeving zegt, FPIC van betrokken Inheemse volken worden verkregen alvorens er wordt beschikt over Inheemse grondgebieden of activiteiten die daarop van invloed kunnen zijn.  Ook dat dient in de conceptwetswijziging meegenomen te worden.

VIDS vindt samenwerking met President Bolsonaro bedenkelijk

De Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS) spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over de samenwerkingsprojecten die President Bolsonaro van Brazilië bereid is uit te voeren met Suriname en ook Guyana. Bolsonaro staat bekend voor het schenden van de mensenrechten, met name de rechten van Inheemse volken in Brazilië en het uitvoeren van projecten die vernietigend zijn voor het milieu en wel met name kaalkap van het Amazone regenwoud, mijnbouw en aanleg van wegen in Inheemse gebieden.

De projecten waarover VIDS heeft vernomen vanuit de media, houden inderdaad in dat bossen zullen verdwijnen door insfrastructurele werken waarmee de verrijking die Suriname biedt aan haar eigen bevolking en de wereld, namelijk het vasthouden van koolstofdioxide -een belangrijke gifstof dat bijdraagt aan klimaatverandering- teniet wordt gedaan. Voor de Inheemse volken en zeker die thans nog vrij geïsoleerd in het zuiden van Suriname wonen en leven van de bossen, heeft het grote invloed op hun cultuur en traditie. Door de Inheemse leefwijze zijn bossen en ecosystemen eeuwenlang in stand gehouden hetgeen echter in één klap vernietigd wordt door de aanleg van wegen en andere infrastructurele werken.