Monthly Archives: November 2022

VIDS on Independence Day 2022: What is there to celebrate?

On this Independence Day 2022, we ask ourselves: What do we as the original inhabitants and owners of this land have to celebrate?  That our ancestors were massacred and expelled, that with the law of the colonizers, and then with the laws of the Surinamese rulers, we were rendered landless, hopeless and disenfranchised?  That that Independence in 1975 did not change that but on the contrary excluded us even further, through political parties and electoral systems and nowadays donor projects and international deals that only result in the rich getting richer?  That “national interest” in practice only means the interest of a group of rulers?  Should we celebrate that a village in the south finally has a school, and that another village finally received food parcels?  That we should drink water from brown mercury rivers?  That our own soil is under our feet given away by those people in power?  That those in power proclaim that they respect human rights, except ours?  Should we celebrate that Suriname has been taken away from us to make it what it is today?

VIDS, the institute of the traditional authorities of the Indigenous peoples of Suriname, makes a special appeal on this special day to everyone, in particular the rulers, to work seriously after today, together with us, on real justice, equality, recognition and protection of human rights, including ours; establishing strong dialogue structures so that decisions are made by the people and not by rulers who benefit themselves and their own group; setting the right priorities for the use of scarce resources.  We ask that the Constitution be amended to recognize and protect us, and that the long-promised law on collective rights of Indigenous and Tribal peoples is finally passed in Parliament, in accordance with the highest international standards.  That equal opportunities are created, also for us, and not only for the city.  Opportunities that are actually within our reach.  Only then, eventually, we can truly celebrate our independence and autonomy together as a nation.

25 November 2022

VIDS op Onafhankelijkheidsdag 2022: Wat valt er te vieren?

Op deze Onafhankelijkheidsdag 2022 vragen wij ons af: Wat hebben wij als de oorspronkelijke bewoners en eigenaars van dit land te vieren?  Dat onze voorouders zijn uitgemoord en verdreven, dat we met de wet van de kolonisatoren, en daarna met de wetten van de Surinaamse regeerders, landloos, kansloos en rechteloos zijn gemaakt?  Dat die Onafhankelijkheid in 1975 daar geen verandering in heeft gebracht maar integendeel ons nog verder heeft uitgesloten, via politieke partijen en kiesstelsels en tegenwoordig donorprojecten en internationale deals die slechts resulteren in rijker worden van de rijken?  Dat “nationaal belang” in de praktijk slechts betekent het belang van een groepje machthebbers?  Moeten we het vieren dat een dorp in het zuiden eindelijk een schooltje heeft, en dat een ander dorp eindelijk voedselpakketten kreeg?  Dat we water uit bruine kwikrivieren moeten drinken?  Dat onze eigen grond onder onze voeten wordt weggegeven door de mensen die aan de macht zijn?  Dat die machthebbers roepen dat ze mensenrechten respecteren, behalve die van ons?  Moeten we vieren dat Suriname van ons is weggenomen om er dit van te maken?

VIDS, het orgaan van het traditioneel gezag van de Inheemse volken van Suriname, doet op deze bijzondere dag ook een bijzondere oproep aan een ieder, in het bijzonder de regeerders, om na vandaag, samen met ons, serieus te werken aan daadwerkelijke rechtvaardigheid, gelijkheid, erkenning en bescherming van mensenrechten, ook die van ons; het opzetten van sterke dialoogstructuren zodat beslissingen worden genomen door het volk en niet door regeerders die zichzelf en hun eigen groep bevoordelen; het stellen van de juiste prioriteiten voor het aanwenden van schaarse middelen.  We vragen dat de Grondwet wordt gewijzigd om ons te erkennen en beschermen, en dat de lang beloofde wet op collectieve rechten van Inheemse volken en Tribale volken eindelijk wordt aangenomen volgens de hoogste internationale standaarden.  Dat er gelijke kansen worden geschapen, ook voor ons, en niet alleen voor de stad.  Kansen die daadwerkelijk binnen ons bereik liggen.  Als het zo ver is, kunnen we werkelijk als natie samen onze onafhankelijkheid en zelfstandigheid vieren.

25 november 2022