Monthly Archives: January 2022

Bijdrage VIDS aan de Webinar: KLIMAATKANSEN VOOR SURINAME

Bijdrage dorpshoofd Joan van der Bosch

Ik wil u graag vertellen over mijn dorp Pikin Poika. Onlangs werden we opgeschikt omdat we ontdekten dat er illegale houtkap had plaatsgevonden in ons traditioneel Inheemse gebied. Nadat wij SBB hiervan op de hoogte hadden gesteld, kregen we te horen dat de houtkap inderdaad plaats had gevonden op domeingrond. Natuurlijk was mijn eerste reactie om de SBB-heren uit te leggen dat het ons gebied was, dat van mijn dorp. Dus zou ik de reeds gevelde bomen ter beschikking stellen aan mijn dorpelingen die dringend behoefte hadden aan materiaal voor woningbouw. Ik schrok van de reactie van SBB die namelijk stelde dat zij het hout aan de procureur zouden geven voor verkoop en dat mijn actie een criminele daad zou zijn! Helaas is er niets gebeurd. Ook mijn aangifte bij de politie voor deze illegale handelingen hebben niets uitgehaald.

Vanuit VIDS hebben we aandacht besteed aan klimaatverandering en REDD+ en ik ben er van overtuigd dat wij in het dorp goed handelen. We doen niet aan houtkap maar proberen op andere manieren aan inkomsten te komen. We doen aan landbouw en maken gebruik van bosbijprodukten voor eigen gebruik en verkoop. Ik dacht dat het beleid van de overheid ook gericht was op het beschermen en behoud van het bos maar daar merk ik niets van.

Wereldwijd zijn wij de beste beschermers van onze grondgebieden. Ik volg de regels van mijn voorouders en bescherm het bos in ons gebied. Wij gebruiken onze gronden om landbouw uit te voeren en we merken natuurlijk de invloeden van klimaatverandering. De seizoenen veranderen en we kunnen niet rekenen op regen in de regentijd en soms loopt de regentijd over in de droge tijd en bestaat er geen droge tijd. Daardoor moeten wij ons aanpassen en we maken gebruik van onze traditionele kennis om dat te doen. We willen ook nieuwe methoden gebruiken en staan open voor nieuwe duurzame activiteiten om inkomsten te verdienen. We weten dat we onze bomen die we nog hebben in ons gebied niet zullen omkappen al zou ons dat financieel kunnen helpen. We weten dat we andere manieren moeten zoeken en we zetten ons daarvoor in.

Inheemse Volken beschikken niet over kapitaal en we hebben geen politieke macht, maar wij zijn wel machtig en krachtig door de kennis die we over de natuur hebben, en de natuur is oneindig. De natuur is vereeuwigd door de schepping. Geld is door de mens gemaakt en het heeft een begin en een einde. Door het overvloedige geld van de rijke landen is de wereld vandaag de dag de dupe geworden van klimaatverandering.

Tweede petitie tot het aanhouden van de behandeling van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11 zoals laatselijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85)

Geachte voorzitter,

Volgend op een eerdere petitie van 28 december 2021, nog geen maand geleden, dienen wij opnieuw een tweede petitie in om de behandeling van de in aanhef genoemde wet voor onbepaalde tijd uit te stellen, om ons en andere rechthebbenden en belanghebbenden ruimschoots de gelegenheid te geven om de effecten van een dergelijke wijziging grondig te kunnen bestuderen en om ons op de volgens internationaal gangbare standaarden op het gebied van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) te consulteren over deze wetgeving die onomstotelijk van invloed is op onze rechten.

We hebben met waardering de oproep ontvangen om commentaar te leveren op de intussen geamendeerde conceptwetstekst; echter dient er een gedegen consultatieproces gevolgd te worden om tot eensluidend commentaar te kunnen komen.  Vooralsnog kan gezegd worden dat de conceptwet Grondconversie niet in overeenstemming is met de rechten van Inheemse volken en dit in de huidige vorm voor ons dus niet acceptabel is.

Enkele redenen waarom wij dit zeggen, zijn:

  1. Een van de beginselen van het grondbeleid is niet correct, en dat dient eerst rechtgezet te worden, namelijk dat alle grond waarop geen recht van eigendom bewezen kan worden, domein van de Staat is.  De Inheemse woon- en leefgebieden zijn wel degelijk eigendom van de Inheemse volken, ook al is daar geen eigendomsakte van te overleggen, juist vanwege deze op koloniale basis gestoelde domeinwetgeving.  Het is een structurele tekortkoming van de Surinaamse wetgeving, zoals ook aangegeven door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten.  Inheemse gronden zijn geen onderdeel van het domein van de Staat.  De structurele tekortkomingen dienen rechtgezet te worden anders blijft de wetgeving voortborduren op een foutief beginsel.  Er dient dus, integraal bij deze discussie tot wijziging, direct ook een wijziging aangebracht te worden in van artikel 1 lid 1 van het Decreet Beginselen Gronduitgifte, waardoor de traditionele woon- en leefgebieden der Inheemse volken worden uitgesloten van domeingrond, en waarbij verwezen wordt naar de collectieve rechten van Inheemse volken zoals vastgelegd in de wet Collectieve Rechten.
  2. De vervanging van “Bosnegers en Indianen” zou moeten zijn naar “Inheemse volken en Tribale volken”, in lijn met de wet Collectieve Rechten.
  3. Het probleem van artikel 4 lid 1 is niet slechts de woorden “Bosnegers en Indianen” maar vooral het tweede deel namelijk “voor zover het algemeen belang zich daar niet tegen verzet”.  Het is onduidelijk wat het algemeen belang precies is; volgens lid 2 is dat “any” project!!  De toevoeging dat onder algemeen belang “mede” wordt begrepen “enig project binnen een goedgekeurd ontwikkelingsplan” is juridisch nietszeggend; het kan any plan van anyone zijn zonder dat daarmee het algemeen belang gediend wordt.
  4. Tenslotte dient, conform de Wet Collectieve Rechten en conform de internationale standaarden en conform de vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten, die internationale wettelijke verplichtingen zijn voor de Staat Suriname, ongeacht wat de nationale wetgeving zegt, FPIC van betrokken Inheemse volken worden verkregen alvorens er wordt beschikt over Inheemse grondgebieden of activiteiten die daarop van invloed kunnen zijn.  Ook dat dient in de conceptwetswijziging meegenomen te worden.