Monthly Archives: May 2020

COVID-19 pë iponohto

Atï nai COVID-19 me?

  • COVID-19 nai kutuma sameken nësankan irë nai ësenë wehto epitïna sehken marë nai ikonkato epi wakennenkërë/ erahtërankërë.
  • Serë ësenë wehto sameken nësankan
  • Serë ësenë wehto nejan ëpuntao ona pëe ëenu pëe ma ënta pëe nna.
  • Serë ësenë wehto ja apëhtuwë, 2 wiki ahtao irë injetun nepatakan ësenë wehto me.
  • Ma tïwërënoro wïtoto apëjan otono iwehto aporopa, nikëipanjan, tune tonton kato, ipun nakuikan, iputupë nakuikan, tëpëese apo nejan ma nujake nna.
  • Ma tïwërënoro wïtoto ësenë wehto awë nejan, këpëewa injetun epatakaewa awë kure rërëken. Wïtotoja rëken nekaraman.
  • Mëesan apëjan notïjanton, tamusanton ma ësenëtotomoro penarë otonoimëtaonton, kawëno imunuton, ewanëtao ësenëtoton namoro apëjan serë kutuma.
  • Ma iwainkërë ësenëtotonmoja nai serë antïnao phoke kato apurujan ma sehken iropïkon ikëtanïjan namoro aponton marë wanejan.

Atï mïrïjan serë ësenë wehto COVID-19 injetun ësankaewa iwehtome?